Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst door ons afgesloten of waarbij wij partij zijn.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de klant.  Alleen wederzijds schriftelijk bedongen afwijkingen zijn geldig.
 3. Betaling van een voorschot of gedeeltelijke betaling van facturen leidt onherroepelijk tot aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 september 2007 en vervangen alle voorgaande.

2. Bestellingen
a)  Alle overeenkomsten gesloten door tussenpersonen, zoals onze vertegenwoordigers e.d. in naam, opdracht of voor rekening van Shake it (Datopc BVBA) , verbinden Shake it (Datopc BVBA)  slecht nadat deze ze schriftelijk heeft bevestigd.  Enkel de orderbevestiging maakt de definitieve overeenkomst uit.
b) In afwijking van art 1794 BW is de klant niet gerechtigd om de bestelling geheel of gedeeltelijk door zijn enkele wil te verbreken.  Indien de koper toch over gaat tot eenzijdige annulatie is een vergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de waarde van de bestelde goederen met een minimum van 125 EUR.
c) Bijbestellingen vanwege de klant brengen een meerprijs tot stand, bestaande uit de prijs van de bijkomende materialen of diensten en het gebruikelijke uurloon van Shake it (Datopc BVBA)  van toepassing op deze meerwerken.
d) Wie een bestelling plaatst wordt verondersteld daartoe gemachtigd en bevoegd te zijn, derwijze dat Shake it (Datopc BVBA)  zich op het door derden of de klant gecreëerde schijnmandaat kan beroepen.
e) Meerwerken kunnen in afwijking van art 1793 BW met alle middelen van recht bewezen worden.

3. Prijzen en offertes

a) Alle offerten zijn, uitgezonderd de toepassing van de wet op de handelspraktijken, tenzij anders vermeld, vrijblijvend.
b) Onze prijzen zijn voor materialen en producten worden vermeld exclusief BTW.
Mocht evenwel een verkeerd BTW tarief vermeld worden of mocht het BTW tarief zich voorafgaandelijk verzending van facturatie ingevolge wettelijke regulering wijzigen, dan dient het correcte of aangepaste BTW tarief door de klant betaald.  Alle taksen van welke aard ook die de eventuele materialen of hun vervoer belasten, met inbegrip van de nieuwe taksen die zouden ingesteld of van toepassing worden in de loop van de uitvoering van de overeenkomst, zijn ten laste van de klant en zullen bijkomend aangerekend worden, voor zover zij niet in de initiële prijs vervat zaten.
c) De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende voorwaarden van lonen en materialen en slecht indicatief.  Mocht in de loop van de overeenkomst omwille van omstandigheden onafhankelijk van de wil van Shake it (Datopc BVBA)  bepaalde prijsstijgingen inzake lonen, diensten en materialen zich voordoen, dan zijn deze ten laste van de klant.
d) Levering van bijkomende materialen en diensten brengen een meerprijs met zich mee, die verrekend word ten laste van de klant en aan de kostprijs van de bijkomende materialen, verhoogd met de hierop gebruikelijke door Shake it (Datopc BVBA)  te nemen winstmarges.
e) Onze offertes blijven geldig gedurende 1 maand tenzij anders uitdrukkelijk vermeld.

4. Leveringen, uitvoeringen en risico’s

 1. De goederen worden steeds op risico van de klant vervoerd, zelfs indien de prijs vastgesteld is franco bestemming.
 2. Breekwerk gebeurt steeds op risico van de klant, waarbij Shake it (Datopc BVBA)  geenzins aansprakelijk kan gesteld worden voor schade.
 3. Vanaf de levering van de materialen is het risico van diefstal of beschadiging voor rekening van de klant.  Ook schade aan derden door verkeerd gebruik van de materialen zijn voor rekening van de klant en kunnen niet ten laste gelegd worden van Shake it (Datopc BVBA) .
 4. Geleverde materialen worden, behoudens de wettelijke voorziene gevallen, niet teruggenomen.

5. Aanvaarding en klachten

 1. De materialen worden op de werf aanvaard.  Worden de goederen door de klant afgehaald dan houdt de afhaling de aanvaarding in op zich.
 2. De controle over de geleverde hoeveelheden zal tegensprekelijk bij aankomst geschieden.
 3. Alle klachten dienen binnen de acht dagen na ontdekking per aangetekend schrijven te geschieden.   Aangaande materialen van tweede of derde keuze worden geen klachten aanvaard.
 4. Indien Shake it (Datopc BVBA)  de gegrondheid van de ingediende klacht erkent, zal hij de plicht hebben de betwiste goederen te vervangen, hetzij naar keuze van de klant een prijsvermindering toe te passen.
 5. Behalve in geval van verborgen gebreken, geldt de verwerking van materialen altijd als aanvaarding m.b.t. de zichtbare gebreken.

 

6. Leveringstermijn

 1. Voor zover de overeenkomst niet onder toepassing van de wet op de handelspraktijken valt, zijn de termijnen van levering, plaatsing en uitvoering slecht bij benadering opgegeven, zonder verbintenis in het nadeel van Shake it (Datopc BVBA) .
 2. Levering van materialen op een later tijdstip dan contractueel voorzien, kunnen nooit een reden tot ontbinding of verbreking van de overeenkomst zijn, noch recht geven op enige schadevergoeding.
 3. Volgende niet limitatief opgesomde gevallen kunnen een verlenging van de leveringstermijn, zonder recht op schadevergoeding vanwege de klant, gronden : overmacht, staking, noodweer, vorst, brand, natuurrampen, rellen schaarste aan vervoermiddelen, onderbreking van het vervoer, vertraging bij de levering door de leverancier, staking, lock-out, enig ander sociaal conflict, stroom- of nutsonderbrekingen, ziekten, diefstal, ongevallen, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheid die de levering onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan voorzien bij sluiting van de overeenkomst, iedere andere oorzaak buiten de wil van Shake it (Datopc BVBA)  die de bevoorrading moeilijker of aanzienlijk duurder maken, mechanische defecten.

 

7.Betaling

 1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum of na verzending van facturatie en zijn draagbaar ten gunste van Shake it (Datopc BVBA)
 2. Voorlegging van boekhoudkundige stukken waaruit het inboeken van de facturatie blijkt geldt als bewijs van verzending.
 3. Op alle bestellingen dient een voorschot van 15% betaald te worden en de betaling van het saldo ad 85% dient uiterlijk bij levering of afhaling te gebeuren.
 4. Alleszins is Shake it (Datopc BVBA)  gerechtigd, buiten de reeds verzonden voorschotfactuur, bijkomende facturen aan de klant te verzenden, waarbij Shake it (Datopc BVBA)  zich het recht voorbehoudt, in geval van laattijdige betaling, haar verdere werkzaamheden op te schorten, totdat de klant alle door Shake it (Datopc BVBA)  aan de klant verzonden en nog openstaande facturen heeft betaald.
 5. Elke aflevering van goederen gebeurt tegen contante betaling bij levering, elke opdracht daartoe is onherroepelijk.
 6. Het instellen van een klacht door de koper of besteller schorst zijn betalingsverplichting niet op indien voorafgaandelijk het formuleren van de klacht de klant reeds met betaling geheel of gedeeltelijk in gebreke was.
 7. Niet betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of handelseffect zonder afbreuk te doen aan de toepassing van art 1244 BW heeft tot gevolg dat :
  1. Alle overige openstaande vorderingen, inbegrepen de niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden;
  2. Alle door de verkoper verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen;
  3. Alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een rente van 4% boven op de bestaande wettelijke rente en met dien verstande dat een begonnen maand voor een volledige maand wordt aangerekend. Jaarlijks worden de rente gekapitaliseerd
  4. Alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een schadevergoeding van 7% op de nog openstaande bedragen;

Bij niet betaling, zullen de website(s) NIET gepubliceerd worden , en zal op de door de klant gereserveerde domeinnaam in de eerste fase een vermelding ‘in ontwikkeling’ worden geplaatst. Blijft de betaling echter meer dan een maand in gebreke, wordt de domeinnaam op non-actief geplaatst.

 

 1. Website en domeinnamen

De diensten van BVBA Datopc – Shake it mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan hen die onze diensten gebruiken voor onder meer (onderstaande lijst is niet limitatief):

* Het hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server, of netwerk. Ook het scannen van poorten of firewalls en ‘phishing’ (frauduleus achter gegevens proberen te komen) technieken zijn niet toegelaten.

* Het hosten of aanbieden van files, software, torrents of muziek waarvoor men geen toestemming of licentie heeft.

* Het verzenden van spam of het in bulk verzenden van ongewenste commerciele of andere e-mails. BVBA Datopc – Shake it hanteert een erg strikt beleid hieromtrent.

* Het schenden van intellectuele rechten, copyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten.

* Het hosten of aanbieden van eender welk materiaal dat bedreigend, onwettelijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend is of materiaal waarvan BVBA Datopc – Shake it vindt dat het niet gepast is.

* Het hosten of aanbieden van kinderpornografie is ten strengste verboden. Indien deze informatie ontdekt wordt zal BVBA Datopc – Shake it dadelijk de bevoegde wettelijke autoriteiten verwittigen.

* Het hosten of aanbieden van software of files die computervirussen of files bevatten die schade kunnen toebrengen aan computers en/of servers van anderen.

Door aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden geeft de klant toestemming aan BVBA Datopc – Shake it om bij vastgestelde inbreuken de gegevens van de klant door te geven aan de wettelijke overheden.

Volgende inhoud is NIET toegelaten (tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van BVBA Datopc – Shake it) op de ter beschikking gestelde hostingruimte. Bij twijfel kan u steeds BVBA Datopc – Shake it raadplegen.

* Websites met adult (+18) of pornografische inhoud.

* Online game scripts zoals ondermeer criminals.

* Chatsoftware.

* Streaming audio en video.

* Proxy- servers of script.

Uw website mag niet in de eerste plaats ontworpen zijn voor het ter beschikking stellen van files om te downloaden en het dataverkeer veroorzaakt door één of meerdere van uw downloads moet in redelijke verhouding staan tot het verbruik van de rest van uw website.

Ongebreideld gebruik van onze diensten is niet toegelaten. Uw account mag nooit de server zo belasten dat andere klanten hinder ondervinden, de snelheid van de server beperkt of een hoge load veroorzaakt. Onze shared webhosting accounts zijn de perfecte oplossing voor het overgrote merendeel van alle websites, maar sommige sites horen soms niet thuis in een shared omgeving. BVBA Datopc – Shake it heeft het recht om, indien uw website meer dan 10% van het CPU of geheugen gebruikt van de serverbronnen, de nodige acties te nemen om verdere problemen met de server te vermijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shake it   is een Handelsnaam van BVBA Datopc

gevestigd te Schoten 2900 David Tenierstraat 1