Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepassingsgebied
 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst door ons afgesloten of waarbij wij partij zijn.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de klant.  Alleen wederzijds schriftelijk bedongen afwijkingen zijn geldig.
 3. Betaling van een voorschot of gedeeltelijke betaling van facturen leidt onherroepelijk tot aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 september 2007 en vervangen alle voorgaande.
2. Bestellingen a)  Alle overeenkomsten gesloten door tussenpersonen, zoals onze vertegenwoordigers e.d. in naam, opdracht of voor rekening van Shake it (Datopc BVBA) , verbinden Shake it (Datopc BVBA)  slecht nadat deze ze schriftelijk heeft bevestigd.  Enkel de orderbevestiging maakt de definitieve overeenkomst uit. b) In afwijking van art 1794 BW is de klant niet gerechtigd om de bestelling geheel of gedeeltelijk door zijn enkele wil te verbreken.  Indien de koper toch over gaat tot eenzijdige annulatie is een vergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de waarde van de bestelde goederen met een minimum van 125 EUR. c) Bijbestellingen vanwege de klant brengen een meerprijs tot stand, bestaande uit de prijs van de bijkomende materialen of diensten en het gebruikelijke uurloon van Shake it (Datopc BVBA)  van toepassing op deze meerwerken. d) Wie een bestelling plaatst wordt verondersteld daartoe gemachtigd en bevoegd te zijn, derwijze dat Shake it (Datopc BVBA)  zich op het door derden of de klant gecreëerde schijnmandaat kan beroepen. e) Meerwerken kunnen in afwijking van art 1793 BW met alle middelen van recht bewezen worden. 3. Prijzen en offertes a) Alle offerten zijn, uitgezonderd de toepassing van de wet op de handelspraktijken, tenzij anders vermeld, vrijblijvend. b) Onze prijzen zijn voor materialen en producten worden vermeld exclusief BTW. Mocht evenwel een verkeerd BTW tarief vermeld worden of mocht het BTW tarief zich voorafgaandelijk verzending van facturatie ingevolge wettelijke regulering wijzigen, dan dient het correcte of aangepaste BTW tarief door de klant betaald.  Alle taksen van welke aard ook die de eventuele materialen of hun vervoer belasten, met inbegrip van de nieuwe taksen die zouden ingesteld of van toepassing worden in de loop van de uitvoering van de overeenkomst, zijn ten laste van de klant en zullen bijkomend aangerekend worden, voor zover zij niet in de initiële prijs vervat zaten. c) De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende voorwaarden van lonen en materialen en slecht indicatief.  Mocht in de loop van de overeenkomst omwille van omstandigheden onafhankelijk van de wil van Shake it (Datopc BVBA)  bepaalde prijsstijgingen inzake lonen, diensten en materialen zich voordoen, dan zijn deze ten laste van de klant. d) Levering van bijkomende materialen en diensten brengen een meerprijs met zich mee, die verrekend word ten laste van de klant en aan de kostprijs van de bijkomende materialen, verhoogd met de hierop gebruikelijke door Shake it (Datopc BVBA)  te nemen winstmarges. e) Onze offertes blijven geldig gedurende 1 maand tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. 4. Leveringen, uitvoeringen en risico’s
 1. De goederen worden steeds op risico van de klant vervoerd, zelfs indien de prijs vastgesteld is franco bestemming.
 2. Breekwerk gebeurt steeds op risico van de klant, waarbij Shake it (Datopc BVBA)  geenzins aansprakelijk kan gesteld worden voor schade.
 3. Vanaf de levering van de materialen is het risico van diefstal of beschadiging voor rekening van de klant.  Ook schade aan derden door verkeerd gebruik van de materialen zijn voor rekening van de klant en kunnen niet ten laste gelegd worden van Shake it (Datopc BVBA) .
 4. Geleverde materialen worden, behoudens de wettelijke voorziene gevallen, niet teruggenomen.
5. Aanvaarding en klachten
 1. De materialen worden op de werf aanvaard.  Worden de goederen door de klant afgehaald dan houdt de afhaling de aanvaarding in op zich.
 2. De controle over de geleverde hoeveelheden zal tegensprekelijk bij aankomst geschieden.
 3. Alle klachten dienen binnen de acht dagen na ontdekking per aangetekend schrijven te geschieden.   Aangaande materialen van tweede of derde keuze worden geen klachten aanvaard.
 4. Indien Shake it (Datopc BVBA)  de gegrondheid van de ingediende klacht erkent, zal hij de plicht hebben de betwiste goederen te vervangen, hetzij naar keuze van de klant een prijsvermindering toe te passen.
 5. Behalve in geval van verborgen gebreken, geldt de verwerking van materialen altijd als aanvaarding m.b.t. de zichtbare gebreken.
  6. Leveringstermijn
 1. Voor zover de overeenkomst niet onder toepassing van de wet op de handelspraktijken valt, zijn de termijnen van levering, plaatsing en uitvoering slecht bij benadering opgegeven, zonder verbintenis in het nadeel van Shake it (Datopc BVBA) .
 2. Levering van materialen op een later tijdstip dan contractueel voorzien, kunnen nooit een reden tot ontbinding of verbreking van de overeenkomst zijn, noch recht geven op enige schadevergoeding.
 3. Volgende niet limitatief opgesomde gevallen kunnen een verlenging van de leveringstermijn, zonder recht op schadevergoeding vanwege de klant, gronden : overmacht, staking, noodweer, vorst, brand, natuurrampen, rellen schaarste aan vervoermiddelen, onderbreking van het vervoer, vertraging bij de levering door de leverancier, staking, lock-out, enig ander sociaal conflict, stroom- of nutsonderbrekingen, ziekten, diefstal, ongevallen, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheid die de levering onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan voorzien bij sluiting van de overeenkomst, iedere andere oorzaak buiten de wil van Shake it (Datopc BVBA)  die de bevoorrading moeilijker of aanzienlijk duurder maken, mechanische defecten.
  7.Betaling
 1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum of na verzending van facturatie en zijn draagbaar ten gunste van Shake it (Datopc BVBA)
 2. Voorlegging van boekhoudkundige stukken waaruit het inboeken van de facturatie blijkt geldt als bewijs van verzending.
 3. Op alle bestellingen dient een voorschot van 15% betaald te worden en de betaling van het saldo ad 85% dient uiterlijk bij levering of afhaling te gebeuren.
 4. Alleszins is Shake it (Datopc BVBA)  gerechtigd, buiten de reeds verzonden voorschotfactuur, bijkomende facturen aan de klant te verzenden, waarbij Shake it (Datopc BVBA)  zich het recht voorbehoudt, in geval van laattijdige betaling, haar verdere werkzaamheden op te schorten, totdat de klant alle door Shake it (Datopc BVBA)  aan de klant verzonden en nog openstaande facturen heeft betaald.
 5. Elke aflevering van goederen gebeurt tegen contante betaling bij levering, elke opdracht daartoe is onherroepelijk.
 6. Het instellen van een klacht door de koper of besteller schorst zijn betalingsverplichting niet op indien voorafgaandelijk het formuleren van de klacht de klant reeds met betaling geheel of gedeeltelijk in gebreke was.
 7. Niet betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of handelseffect zonder afbreuk te doen aan de toepassing van art 1244 BW heeft tot gevolg dat :
  1. Alle overige openstaande vorderingen, inbegrepen de niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden;
  2. Alle door de verkoper verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen;
  3. Alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een rente van 4% boven op de bestaande wettelijke rente en met dien verstande dat een begonnen maand voor een volledige maand wordt aangerekend. Jaarlijks worden de rente gekapitaliseerd
  4. Alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een schadevergoeding van 7% op de nog openstaande bedragen;
Bij niet betaling, zullen de website(s) NIET gepubliceerd worden , en zal op de door de klant gereserveerde domeinnaam in de eerste fase een vermelding 'in ontwikkeling' worden geplaatst. Blijft de betaling echter meer dan een maand in gebreke, wordt de domeinnaam op non-actief geplaatst.  
 1. Website en domeinnamen
De diensten van BVBA Datopc - Shake it mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan hen die onze diensten gebruiken voor onder meer (onderstaande lijst is niet limitatief): * Het hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server, of netwerk. Ook het scannen van poorten of firewalls en 'phishing' (frauduleus achter gegevens proberen te komen) technieken zijn niet toegelaten. * Het hosten of aanbieden van files, software, torrents of muziek waarvoor men geen toestemming of licentie heeft. * Het verzenden van spam of het in bulk verzenden van ongewenste commerciele of andere e-mails. BVBA Datopc - Shake it hanteert een erg strikt beleid hieromtrent. * Het schenden van intellectuele rechten, copyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten. * Het hosten of aanbieden van eender welk materiaal dat bedreigend, onwettelijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend is of materiaal waarvan BVBA Datopc - Shake it vindt dat het niet gepast is. * Het hosten of aanbieden van kinderpornografie is ten strengste verboden. Indien deze informatie ontdekt wordt zal BVBA Datopc - Shake it dadelijk de bevoegde wettelijke autoriteiten verwittigen. * Het hosten of aanbieden van software of files die computervirussen of files bevatten die schade kunnen toebrengen aan computers en/of servers van anderen. Door aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden geeft de klant toestemming aan BVBA Datopc - Shake it om bij vastgestelde inbreuken de gegevens van de klant door te geven aan de wettelijke overheden. Volgende inhoud is NIET toegelaten (tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van BVBA Datopc - Shake it) op de ter beschikking gestelde hostingruimte. Bij twijfel kan u steeds BVBA Datopc - Shake it raadplegen. * Websites met adult (+18) of pornografische inhoud. * Online game scripts zoals ondermeer criminals. * Chatsoftware. * Streaming audio en video. * Proxy- servers of script. Uw website mag niet in de eerste plaats ontworpen zijn voor het ter beschikking stellen van files om te downloaden en het dataverkeer veroorzaakt door één of meerdere van uw downloads moet in redelijke verhouding staan tot het verbruik van de rest van uw website. Ongebreideld gebruik van onze diensten is niet toegelaten. Uw account mag nooit de server zo belasten dat andere klanten hinder ondervinden, de snelheid van de server beperkt of een hoge load veroorzaakt. Onze shared webhosting accounts zijn de perfecte oplossing voor het overgrote merendeel van alle websites, maar sommige sites horen soms niet thuis in een shared omgeving. BVBA Datopc - Shake it heeft het recht om, indien uw website meer dan 10% van het CPU of geheugen gebruikt van de serverbronnen, de nodige acties te nemen om verdere problemen met de server te vermijden.                                                 Shake it   is een Handelsnaam van BVBA Datopc gevestigd te Schoten 2900 David Tenierstraat 1
Menu

WEB & PRINT

DESIGN

Welkom bij Shake-It, gespecialiseerd in webdesign en drukwerk kortom al jouw digitale hospotatlity tools.
Zowel voor startende ondernemers of voor zij die het over een compleet nieuwe boeg willen gooien.


HOW DO WE

SHAKE


Website Lay-out:
Doordachte lay-out & fris design Shake-it bouwt leuke websites die passen bij de uitstraling van je bedrijf/project en gebruiksvriendelijk zijn.
Een site passend op elk scherm:
Onze websites kunnen responsive worden gebouwd. Dit wil zeggen dat ze optimaal weergegeven worden op verschillende schermgroottes. Zo ben je helemaal klaar voor een toekomst waarin mobility centraal staat.
Gevonden worden:
Scoren in zoekmachines is essentieel om bezoekers aan te trekken. Op basis van een geoptimaliseerde code maken wij jouw website vindbaar. Wij informeren je steeds over bijkomende mogelijkheden.
Zelf aanpassen?
Elke website wordt voorzien van een WordPress CMS waarmee je zelf makkelijk aanpassingen kan doen. WordPress is wereldwijd het meest gebruikte CMS en blinkt uit in haar eenvoud en intuïtiviteit.

Werkwijze

Al onze cocktails bevatten -
Google friendly code
Gepersonaliseerde ontwerpen
Transparante prijzen
CSM systeem Wordpress
Optimale weergave op alle schermen

What do we

SERVE
Daiquiri


499 Euro

De perfecte cocktail wanneer je op zoek bent naar een stijlvolle informatieve website. Met deze cocktail serveren we je een op maat gemaakt design...

 • Webhosting en e-Mail
 • Mobiele versie als optie
 • Google friendly

Details


Margarita


799 Euro

Een cocktail met alle ingrediënten die uw bedrijf/project meteen op het "world wide web" zet. Volledige integratie van uw huisstijl...

 • Webhosting en e-Mail
 • Mobiele versie als optie
 • Zelf aanpasbaar
 • Google friendly

Details


Cosmopolitan


1499 Euro

Een cocktail die jezelf op smaak kan brengen. De Cosmopolitan zorgt voor een digitale strategie. Met de aantrek van de juiste bezoeker...

 • Webhosting en e-Mail
 • Mobiele versie
 • Zelf aanpasbaar
 • Google friendly

Details

[name] [admin_note] --------------------------------------------- Estimate Summary --------------------------------------------- [estimate_subject] Estimate ID: [estimate_id] Estimate date: [estimate_issue_date] Client: [client_name] P.O. Number: [estimate_po_number] Amount: [estimate_total] [line_item_plain_list] You can view the estimate here: [estimate_url] Thank you! ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Deposit Payment Summary --------------------------------------------- [name] [invoice_subject] Invoice ID: [invoice_id] Issue date: [invoice_issue_date] Client: [client_name] P.O. Number: [invoice_po_number] Amount: [invoice_total] Payments: [invoice_total_payments] Payment Total: [payment_total] The detailed invoice can be found here: [invoice_url] Thank you for your business. ---------------------------------------------

Onze gegevens

E: info@shake-it.tv
T: +32 (0)474 48 62 85 –

David teniersstraat 1, 2900 Schoten
Ondernemings nummer 0892.578.063

Kantooruren

Maandag – Vrijdag:

9.30 – 18.00

Contact Formulier

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoon nummer

Uw vraag/bericht


Algemene voorwaarden

A paper

SHAKEOok offline zet Shake-it je visitiekaartje voort. Ons motto: “ Een beeld zegt meer dan duizend woorden.” Onze specialisatie: Ontwikkeling van business cards, folders, een a tot z creatie van een magazine, ontwerpen van een wedding invitation, bestikkering van wagens/ramen,… Onze troef: Creativity is our middle name.

Recente Cocktails

Een klein overzicht van onze laatste shakes!

 • goodwill
  cartBezoek de Website
  Met 28 jaar ervaring is Goodwill een gevestigde waarde in de decoratiesector, getuige hiervan is de 1200 m² grote showroom met zijn uitgebreide en gevarieerde selectie decoraties en accessoires voor Kerst en andere feestelijke gelegenheden.Het design team zorgt voor een constante vernieuwing van kwaliteitsvolle producten die bruisen van de fantasie en originaliteit en die geschikt zijn voor elk interieur, traditioneel maar met een eigentijdse touch. Shake-it zorgde voor de nieuwe look en feel van hun huidige website.
 • clixx
  clixx
  cartBezoek de Website
  Clixx nv levert reeds 12 jaar IT systemen aan honderden tevreden ondernemers in België. De oprichters en sommige medewerkers hebben reeds meer dan 30 jaar ervaring in de POS branche. Wij verzorgen hun drukwerk, marketing en website. Tevens ontwierpen we samen met het team van Clixx hun beursstand.
 • staessens
  cartBezoek de Website
  Dakwerken Staessens is een familiebedrijf met meer dan  30 jaar ervaring, doorgegeven van vader op zoon. Shake-it stak hun website in een nieuw jasje.
 • checkout
  logo
  CheckOut Magazine was een speler op de markt van de Belgische lifestylepublicaties. Het eerste nummer van CheckOut lag in december 2009 in de tijdschriftenkiosken. Onderwerpen varieerden van Hollywoodsterren over de laatste trends in beauty en fashion tot reizen en sport. De focus van CheckOut lag op het internationale gebeuren, met bijzondere aandacht voor wat Belgen daar presteerden.  CheckOut Magazine stopte eind 2012. Shake-it verzorgde twee jaar lang de layout van het magazine.
 • ALTARAMEN
  cartBezoek de Website
  ALTA levert en plaatst zowel voor particulieren als voor kleine en grotere aannemers. Ook ramenleveranciers, verenigingen van eigenaren,… kunnen hun voordeel doen bij de voordelige producten van ALTA. Shake-it zorgde voor de nieuwe look en feel van hun huidige website.
 • previfix
  cartBezoek de Website
  Previfix is een familiebedrijf met meer dan 20 jaar ervaring, doorgegeven van vader op zoon. Shake-it ontwerpte het logo en slogan van Previfx. De website wordt momenteel vernieuwd.